§1. Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest „Global-Lab”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul.

Lustrzana 4, 01-342 Warszawa, NIP: 5223007272, REGON: 146763868, wpisana do

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:

0000468992, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł.

2. Adres e-mail administratora danych: biuro@global-lab.pl

3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych

oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia

przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji,

nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych

przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

4. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia

umowy z administratorem danych.

5. Administrator danych przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji

umowy lub świadczenia usług na rzecz osoby, której dane dotyczą.

§2. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) przygotowanie oferty handlowej w odpowiedzi na zainteresowanie klienta, co jest

prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b) zawieranie i realizacja umów sprzedaży z klientami, na podstawie zawartej umowy

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, na

podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

d) obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na

administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust.

1 lit. c RODO);

e) rachunkowych związanych z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów

rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c

RODO);

f) archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed

roszczeniami lub potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym

interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

g) kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności

w odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie

uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

h) przesyłanie informacji technicznych dotyczących funkcjonowania Sklepu

internetowego i usług, z których korzysta klient, co jest prawnie uzasadnionym

interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

i) marketing, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

lub odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

§3. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być

podmioty współpracujące z administratorem danych, gdy jest to niezbędne do realizacji

umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.

2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być

również podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy

przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące

usługi IT (w tym usługi hostingowe).

3. Administrator danych może być zobowiązany do udostepnienia danych osobowych na

podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do udostępnienia danych

osobowych uprawnionym organom lub instytucjom państwowym.

4. Dane osobowe nie zostaną przekazane do podmiotu mającego siedzibę poza Europejskim

Obszarem Gospodarczym.

§4. Okres przechowywania danych osobowych

1. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy

zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach

związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków

wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż termin

przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

2. Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach

rozliczeniowych przez okres wskazany przepisami ustawy o podatku od towarów i usług

oraz ustawą o rachunkowości.

3. Administrator danych przechowuje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych

przez okres lat 10, jednak nie dalej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie

danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

4. Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane w ust. 1-

3 przez okres jednego roku, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych,

a przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby,

której dane dotyczą.

§5. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane

osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania

dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania,

kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców,

którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub

o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

b) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu,

przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć

opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3

RODO);

c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są

nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie

ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów

przetwarzania (art. 17 RODO);

e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych

osobowych (art. 18 RODO), gdy:

- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres

pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

- administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane

dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu

stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne

wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym

formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących,

które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu

administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane

dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób

zautomatyzowany (art. 20 RODO);

g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych

w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną

sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia

ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec

interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia,

dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane

dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany

zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna

skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem

i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

§6. Profilowanie

Dane osobowe uzyskane przez administratora danych nie będą przetwarzane w sposób

automatyczny, w tym poprzez profilowanie.

  • Rejestracja

Nowe konto

Masz już konto?
Zaloguj się lub Resetuj hasło