Prawo do odstąpienia od umowy

Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez

podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w

którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i

wskazana przez klienta weszła w posiadanie Produktu.

Poprzez konsumenta rozumie się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio

związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona

dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu

wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji

o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego do

nas pocztą lub drogą elektroniczną na handlowy@europilot.com.pl.

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr

1 do Regulaminu naszego Sklepu internetowego. Skorzystanie z wzoru formularza nie jest

obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient przesłał informację

dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy.

Informujemy, iż prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje

w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta, m. in. w stosunku do umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy klientowi wszystkie otrzymane od

niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów

wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły

sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie internetowym) niezwłocznie, a w każdym

przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o

wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu

takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji,

chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie

poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Informujemy, iż możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu

lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie

nastąpi wcześniej.

Prosimy o odesłanie Produktu na adres: Euro Pilot Sp. z o.o. MAGAZYN ul. Poznańska 220,

05-850 Ożarów Mazowiecki niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w

którym poinformowano nas o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli

Produkt zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Informujemy, iż klient będzie

zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

RĘKOJMIA ZA WADY PRODUKTU

Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest

odpowiedzialny względem klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie

w chwili zawarcia umowy.

Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Produktu na rzecz klienta

niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Poprzez konsumenta rozumie się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio

związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona

dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu

wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dostarczenie Produktu w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa

się na koszt Sprzedawcy.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem

dwóch lat od dnia wydania Produktu klientowi.

Zgłoszenie o wadach Produktu należy przesłać drogą elektroniczną na adres

handlowy@europilot.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo

odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności

dla klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma

zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo

Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia

wady.

Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany

rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że

doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe

albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez

Sprzedawcę.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna

Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produkt należy dostarczyć na adres: Euro

Pilot Sp. z o.o. MAGAZYN ul. Poznańska 220, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego

otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego

uwzględnieniem.

Sprzedawca pokrywa koszty usunięcia wad lub wymiany Produktu na nowy.

  • Rejestracja

Nowe konto

Masz już konto?
Zaloguj się lub Resetuj hasło